Колектив

         Име, презиме, фамилия.           Длъжност
1.     Севим Неджимиева Топова Директор
2.     Юлвин Мурадова Шамова Старши учител
3.     Илвие Сейдиева Велиева Старши учител
4.     Фатме Кезим Терзиева Старши учител
5.    Джемиле Халилова Газиева Старши учител
6.     Севим Рамзиева Топова Старши учител
7.     Илвие Фикриева Ханьова Старши учител
8.    Белназка Юсеинова Газиева Главен учител
9.    Велизара Бисерова Делиева Старши учител
10. Салдат Ибраимова Метушева ЗАС
11. Гюлфие Хамидова Газиева Касиер-счетоводител
12. Нериман Рамизова Конедарева Помощник-възпитател
13. Неше Мехмедова Моллова Помощник-възпитател
14. Илвие Ибраимова Бабучева Помощник-възпитател
15. Фатме Ферад Конедарева Помощник-възпитател
16. Айше Халилова Барутева Помощник-възпитател
17. Салдатка Садетинова Метушева Помощник-възпитател
18. Фатме Рамушева Арнаудова Готвач
19. Салдатка Абдураман Метушева Помощник готвач
20. Реджеп Байрямов Конедарев Огняр
21. Атидже Садетинова Садъкова Медицински специалист