Колектив

         Име, презиме, фамилия.           Длъжност
1.     Севим Неджимиева Топова Директор
2.     Юлвин Мурадова Шамова Учител
3.     Илвие Сейдиева Велиева Старши учител
4.     Силва Исмаилова Терзиева Старши учител
5.     Фатме Кезим Терзиева Старши учител
6.     Севим Рамзиева Топова Старши учител
7.     Илвие Фикриева Ханьова Старши учител
8.     Зеинеп Еркинова Топова Учител
9.     Белназка Юсеинова Газиева Главен учител
10. Джемиле Халилова Газиева Старши учител
11. Велизара Бисерова Делиева Учител
12. Гюлфие Хамидова Газиева Касиер-счетоводител
13. Салдат Ибраимова Метушева ЗАС
14. Неше Мехмедова Моллова Помощник-възпитател
15. Нериман Рамизова Конедарева Помощник-възпитател
16. Илвие Ибраимова Бабучева Помощник-възпитател
17. Зейнепа Асанова Джикарова Помощник-възпитател
18. Айше Халилова Барутева Помощник-възпитател
19. Салдатка Садетинова Метушева Помощник-възпитател
20. Фатме Ферад Конедарева Помощник-възпитател
21. Фатме Рамушева Арнаудова Готвач
22. Салдатка Абдураман Метушева Помощник готвач
23. Реджеп Байрямов Конедарев Огняр
24. Атидже Садетинова Садъкова Медицински специалист